Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Město pokračuje v obnově kapličky ve Vestci, dostane nový kabát

Město pokračuje v postupné rekonstrukci poutní kapličky ve Vestci, místní části Chrudimi. Jednoduchá barokní kaple čtvercového půdorysu stojí na západním konci obce. Postavena byla v 18. století, některé prameny uvádějí rok 1741.

„K církevním účelům není kaplička užívána, tvoří však výrazný prvek v krajině. Jako pomyslná brána obce si důstojnější vzhled rozhodně zaslouží,“ říká chrudimský starosta města Petr Řezníček.

Oprava kapličky je rozdělena do tří etap. V první etapě se v loňském roce staticky zajistila klenba, byl vyměněn krov a střešní krytina, obnovy se dočkal kovový kříž na hřebeni kapličky.

Letošní fáze spočívá v opravách exteriéru kapličky a úpravou projde i okolní terén. V poslední fázi dojde na opravu interiéru a s tím i na nutné restaurátorské zásahy. Ty se dotknou především silně poškozených nástěnných fresek.

„Přestože tato kaplička není uznána jako nemovitá kulturní památka, má smysl do ní investovat. K historii obce rozhodně patří a bylo by neomluvitelné, pokud bychom o ni přišli,“ říká místostarosta Jan Čechlovský. „Celkové náklady na opravu kapličky ve všech fázích budou kolem 400 tisíc korun,“ dodává starosta Řezníček.

Obvodové zdivo kapličky je kamenné. Klenba křížového typu, hlavice pilastrů a pilastry jsou postaveny z cihel. Původně byla na celém zdivu nanesena omítka a celý prostor byl malířsky pojednán. Do dnešní doby se dochovala pouze část omítky s malovanými anděly na klenbě a malé fragmenty omítky s malbou na hlavici pilastru a na pilastru. Vstup do kaple tvoří jednoduchý kamenný portál, fasáda je jednoduchá s korunní římsou po obvodu.

Stávající jádrové omítky budou vyspraveny jádrovou trass vápennou omítkou, která bude poté přebroušena a omyta tlakovou párou. Ze stávající římsy budou odstraněny novodobý štuk a nesoudržné části omítky a chybějící části budou nahrazeny opět jádrovou trass vápennou omítkou. Reprofilace se provede pomocí ocelové šablony dle stávajícího tvaru římsy. Po doplnění římsy a stěn jádrem bude provedeno celoplošné přeštukování jemnou omítkou a jako finální vrstva bude použit venkovní sol-silikátový nátěr. Na omítce budou použity dva odstíny pro zdůraznění tektoniky členění fasády. Očištěná kovová táhla se opatří základním protikorozním nátěrem a následně nátěrem kovářskou černí. Kolem kapličky bude provedena úprava terénu a nové plochy budou zatravněny.

Náklady na druhou fázi oprav činí 129 tisíc Kč vč. DPH, realizuje ji firma Jiří Vomela s. r. o. Padesáti tisíci přispěl Pardubický kraj z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru, zbytek hradí město z vlastních zdrojů.

26.9. 2017
Zdroj: Město Chrudim