Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Ohlédnutí za 64. jednáním Rady města Chrudim

Radní měli na svém 64. řádném jednání dne 5. června 2017 na programu celkem 26 bodů. Rada města mimo jiné:

- schválila rozpočtové opatření č. 9/2017 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2017 (rozpočet se zvyšuje o 43,7 tis. korun na celkovou výši 474,748.300,- Kč);

- doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2017 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2017 (doporučuje se zvýšit rozpočet o ca 1,3 milionu korun na celkovou výši 476,034.000,- Kč);

- doporučila zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled města Chrudim na období 2017 - 2021;

- schválila směrnici O odepisování majetku města Chrudim;

- schválila rozdělení dotací na podporu neziskového sektoru na rok 2017 do 50ti tisíc a doporučila zastupitelstvu schválit rozdělení těchto dotací ve výši nad 50 tisíc;

- schválila vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nového manažerského vozidla (vozidlo Škoda Superb dodá Auto Hybeš s.r.o. Dřenice za cenu 695.800,- Kč);

- schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků mezi městem Chrudim a obcí Čankovice;

- doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Chrudim a PAMÁTNÍKEM NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ na realizaci projektu „XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2017“ ve výši 65 tisíc;

- doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení neinvestiční dotace Sportovním areálům města Chrudim s.r.o. na opravu obvodových plášťů pomocných objektů Letního stadionu Chrudim ve výši 300 tisíc korun;

- schválila uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem na realizaci Swingového odpoledne ve výši 15 tisíc korun a na realizaci Folklorního festivalu ve výši 30 tisíc korun;

- schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Chrudim a BcA. Zdeňkem Šmahelem na restaurování pomníku Transport síly ve výši 71.875,- Kč;

- doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Chrudimská beseda, MKS (jedná se o finanční prostředky účelově určené na realizaci festivalu Zlatá Pecka Chrudim);

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem na projekt „Doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra“ ve výši 191.624,- Kč;

- doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků v Markovicích v lokalitě U Kostela dalším 6ti zájemcům;

- doporučila zastupitelstvu města schválit prioritu návrhu rozpočtu města Chrudim na rok 2018 v kapitole Odboru investic „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo náměstí“ ve výši 5,5 mil. korun;

- schválila oprávnění společnosti KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. s dočasným využitím pozemků ve vlastnictví města Chrudim v Průmyslové zóně - Západ;

- schválila Dodatek č. 3 smlouvy o dílo akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice U kostela 1. etapa“;

- doporučila zastupitelstvu města schválit deklaraci o spolupráci mezi městy Chrudim a Znojmo;

- doporučila zastupitelstvu města schválit Desatero problémů města Chrudim na rok 2017;

a další …

Příští jednání Rady města Chrudim je plánováno na pondělí 26. června 2017.

8.6. 2017
Zdroj: Město Chrudim