Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Ohlédnutí za 70. jednáním Rady města Chrudim

Radní měli na svém 70. řádném jednání dne 4. září 2017 na programu celkem 23 bodů. Rada města mimo jiné:

- doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2017 (rozpočet se navrhuje zvýšit o ca 8,4 mil. korun na celkovou výši 495,225.200,- Kč);

- doporučila Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů;

- projednala materiál k návrhu společnosti HOMA holding s.r.o. – „Realizace výstavby nadzemního parkingu před hotelem Bohemia“;

- doporučila Zastupitelstvu města neschválit poskytnutí finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury a komunikace pro příjezd k budoucím čtyřem RD v ulici Gorkého;

- schválila peněžité dary Rady města Chrudim (dar ve výši 10 tisíc Kč Obchodní akademii Chrudim na částečnou úhradu nákladů spojených s návštěvou studentů z partnerské školy v Newcastlu a dar ve výši 15 tisíc Kč společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. na částečnou úhradu nákladů projektu „Pomoz mi do života…“);

- schválila smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru na realizaci akce „Restaurování pomníku Transport síly“;

- schválila přijetí dotace na akci Podpora domácího kompostování města Chrudim;

- doporučila Zastupitelstvu města schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Chrudim, včetně pokynů pro zpracování změny č. 2 územního plánu Chrudim;

- souhlasila se zřízením dočasného sjezdu na pozemek p.č. 532 (na Moravově zahradě);

- schválila uzavření souhlasného prohlášení o zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim pro společnost Elektrárny Opatovice, a.s.;

- doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej dalších třech pozemků v lokalitě „U Kostela“ v Markovicích;

- doporučila Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod Popperovy hrobky na hřbitově U Kříže do vlastnictví města Chrudim;

- schválila vyhodnocení výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim“ (nejvhodnějším uchazečem je společnost Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Jezbořice s nabídkovou cenou 9,480.582,- Kč);

a další …

Příští jednání Rady města Chrudim je plánováno na pondělí 25. září 2017.

5.9. 2017
Zdroj: Město Chrudim