Jan Čechlovský
místostarosta města Chrudim

Sběrný dvůr je potřeba zvětšit, Chrudimští třídí ukázkově

Třídění odpadů je již běžnou záležitostí pro většinu domácností, ty chrudimské nevyjímaje. Podíl vytříděných odpadů se neustále navyšuje a stávající sběrný dvůr v ulici Obce Ležáků tak přestává kapacitně vyhovovat. Město Chrudim a jeho Technické služby proto připravily projekt na jeho rekonstrukci a zejména rozšíření.

Stávající kapacita sběrného dvora je 537,4 tun tzv. povinných složek odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady) za rok, po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1 288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude až 2 000 tun za rok.

„Primárně je cílem zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček. „Nesmíme ale také zapomínat na Plán odpadového hospodářství České republiky, na který navazuje plán kraje a města. Ty míří k podstatnému navýšení podílu znovuvyužitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nešlo,“ dodává.

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 m2. „Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. Dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Přibude také nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání,“ přibližuje plány místostarosta Jan Čechlovský.

V rámci projektu budou dále pořízeny různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

Díky rekonstrukci bude zajištěno následné materiálové využití pro 76 % přijatých odpadů, podíl zpracovaného komunálního odpadu pak bude více než 90 %. „Zpracování směsných komunálních odpadů bylo nutné řešit, od roku 2024 totiž skládkování v podstatě nebude možné. Byla potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů. Rozšíření sběrného dvora tomu napomůže," řekl místostarosta Roman Málek, který se na kraji přípravou koncepce odpadového hospodářství zabýval.

Projekt se ucházel o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, té bylo vyhověno. Celkové náklady na rekonstrukci sběrného dvora činí 15 322 000 Kč, z toho dotace pokryje 85 % způsobilých nákladů, tedy 10 763 000 Kč. Zbytek bude město financovat ze svých zdrojů.

V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele, zahájení stavebních prací je předběžně stanoveno na červen 2018.

8.8. 2017
Zdroj: Město Chrudim